{READ DOWNLOAD} ⚢ The Zen Way to Martial Arts: A Japanese Master Reveals the Secrets of the Samurai à eBook or E-pub free

Eh, this was an OK read for me The same thing happened to me with this book as pretty much every Zen book I read In one ear, out the other, nothing sticky.I was a bit irked by some of the medical health claims in the book, like the idea that monks only need a thousand kilocalories a day in monastic settings because their early bedtimes lead to correct energy usage or something of that sort , along with the usual ki and reflexology stuff actually as a former Aikido practitioner, I guess I m somewhat a bit less hostile to the idea of ki, although I d tend to see it as just a convenient model simplification around a bunch of mundane things Also find it interesting that it s not just Nishijima that talks about this idea of zazen balancing the autonomic system between the sympathetic and the parasympathetic.To be clear, I m not asserting that these claims are false what do I know they just made me nervous But then I don t go to Zen teachers for medical advice, and as was helpfully pointed out to me, ehhh he was an old japanese man and it was the 70 s just nod and grin So I ll be nodding and grinning away I subscribe very much to the Zen Masters as Human Beings model, which includes things like believing silly things, and their believing in silly things not particularly delegitimising their Zen master status Likewise, I don t find it particularly controversial to entertain the idea that the Buddha, as a 5th century BCE guy probably believed a bunch of silly things too Some bits I liked Do not be narrowminded, always looking for rules and recipes Every situation requires its own reaction and Every gesture is important How we eat, how we put on our clothes, how we wash ourselves, how we go to the toilet, how we put things away, how we act with other people, family, wife, how we work how we are totally, in every single gesture Not that they are particularly memorable or unique among Zen book messages I just like the various ways people say this sort of thing. Morate ivjeti intenzivno, cijelim srcem bez rezerveZen stavlja naglasak na jednostavnost i samokontrolu, na punu svjesnost u svakom trenutkuZen i borila ke vje tine su ono to mi jesmoZazen zna i postati intiman sa samim sobom, prona i pravi osje aj unutra njeg jedinstva i uskladiti se sa univerzalnim ivotomSve u univerzumu je povezano, sve je u procesu osmoze Ne mo ete izdvojiti ni jedan dio iz cijeline medjuzavisnost upravlja kosmi kimustrojstvom.Na e kretanje i kretanje drugih stoje u medjusobnom odnosu Bilo kakva promjena uti e na sve djelatnosti in Djin Mej je vrlo stara knjiga prvobitno kineska i na jednom mjestu ka e i dobu nan najvi a staza ona nije te ka, ali ne ostavljamogu nost izbora Ne smije da prijanja za stvari koje te privla e ali ni za stvari koje su ti odbojne Djin osje anje univerzalne ljubavi milosrdje prema ljudskom roduBu ido i 5 elemenata budizma umirivanje emocija, mmirno prihvatanje neumitnosti, samokontrola u svakoj prilici, bli e istra ivanje smrti nego ivota, potpuno siroma tvoI kod Zena i borila kih vje tina najva nija je obukaMorate vje bati dok ne umreteIntuicija i akcija se javljaju istovremenoAko na bilo koji na in oklijevate to zna i da je u akciji samo eoni dio va eg mozga zadu en za racionalno razmi ljanje i dono enje svjesnih odlukaAko imitirate nekoga vi ete pogrije iti, potrebno je da stvarate sopstveni metod, svako od nas treba da stvara sopstveni metodPrava priroda na eg postojanja ne mo e se shvatiti ulima i utiscima koje primamoKreativnost i koncentracija energije su zajedni ki imenitelj borila kih vje tina i zenatreba koncentrisati ovdje i sada ostaju i neprekidno u dodiru sa osnovnom energijom u tijelu Ako zatvorite ruku u nju ne mo e ni ta da staneKod borila kih vje tina poenta je prodrijeti u elemente i fenomeneLjudi su napola ivi, polovi ni nikad cijeli, poput mlake vodeMorate nau iti da prodrete u ivotTajna borila kih vje tina je da nau imo da usmjerimo um rju gi i vaspitamo ga u duhu ispravnog djelovanja, um mora postati supstancaOvdje i sadaKada aktivnost uma ispuni itav kosmos, kada znamo kako ugrabiti priliku koja nam se pru a, tada mo emo svaki obrt preokrenuti u dobitak, izbjegnuti nesre u i kroz jednu stvarzapo eti mnogo beskrajno stvari.Ista stvar vrijedi za svakodnevni ivot.Sre a nikad nije samo na jednoj straniMoramo kreirati sopstveni ivot, osloboditi se, postati nevezani, sva tajna je u tomeU borbi um treba da bude nalik na mjesec, dok tijelo i vrijeme teku poput vode u rijeciUvijek moramo da stvaramo ovdje i sada, na taj na in ostajemo svje i uvijek noviNije dobro raditi ne to polovi noNe smijete ostaviti ni trunku energije u rezerviMorate kreirati ne mo e se ra unati samo na vasuAko bogat ovjek stalno daje sinu novac on nikada ne e nau iti da zaradi a siroma an ovjek e uvijek izmisliti neki na in da se izdr avaSvaku bi bitku trebalo da vodite kao da je na ivot i smrt u suprotnom su bvje tine na nivou puke igrarijeu stvarnosti su fizi ka snaga, snaga tehnike uma manje vi e jednaki uprkos tome, in duh odlu uje ishodNe smijete pokazati slabe ta ke, ivot je borba, morate ostati skoncentrisani i ne otkrivati svoje mane, Prvo razmisli pa onda udari na pravi na inVa um, svjesnost, ne smije da zazire niti premi lja Treba se potpuno uskladiti sa onim to se trenutno de ava Ono to je bitno jeste snaga va e koncentracije, tjelesna napetost i tehnika se moraju kanalisati pa njom i intuicijom uma.Snaga tijela i tehnika nisu ni ta bez pa nje uma Pravilna svjesnost je od su tinske va nosti za pravilnu akcijuSjenka koju baca bor je tamna, ba kao to mjese ina obasjava sveBUN BU RJODO DVOSTRUKA STAZAKJU IN RJU kola koja u i upravljanje umomDo, japanski staza, nije odredjena tehnika, vassvi oni skupa ine budo Ideogram bu vratiti ma u korice, prekinuti borbuNapustite egoizamUpra njavati do, stazi pitanje kako ivjeti, podu avanje ega, staza koja vodi do razumijevanja dubina ne ijeg uma, na e prvobitn prirodeNe misli, ne tra i, ne eli, ne poimaj, ne primaj, ne popu tajAkcija ne mo e da bude ispravna ako joj nije predhodila meditacija, i ona postoji zajedno sa njom, jedino tada mo e se ostvariti istinska slobodaenergija kizazen polo aj donosi rezultate vrlo brzo gotovo trenutno za razliku od budoa gdje tek nakon 4,5 godina postajete sposobni da se usredsredite na vasu, kod zazena polo aj uti e na svijest od samog po etkaako redovno vje bate tajne saznajete nesvjesno, pridono, automatskiono to treba da uradite jeste da ubijete svoj um, sebe, toga se drugi ljudi pla e, dr a e se dalje od vasu zazenu ne smijete prijanjati ni za jednu misao, va a misao ne smije nigdje da se zaustavi, neka misli promi u tada se mo ete suo iti sa su tinom egana po etku ako va a vlatita svijest eli da misli, pustite da misli dodju i prodjukasnije e se pojaviti nesvjesni sadr aji neka i oni dodju i prodju, Rijeka te e i mijenja se dok te e, ali supstanca na eg uma, ego, on je poput mjese evog odraza na vodiukoliko ne prianjamo za na e misli, pustimo ih da prodju, supstanca napeg uma je fudo nepokretnaPRAKSA ZENADjelovanje bez ijedne svjesne misli isto je su tina zenaIskustvo zena je povratak normalnom ljudskom stanjuZazen je potpuni povratak istom normalnom ljudskom stanju ono je dosti no svima, zna i postati blizak sa samim sobom, prona i istan an osje aj unutra njeg jedinstva, ivjeti u skladu sa univerzalnim ivotom Zazen nije umrtvljivanje, to je staza koja vodi do istinskog mira i ljudske slobode, su tina je polo aj, disanje i stav uma vremenom svaki in u ivotu postaje zen,njegov izvor je meditativno sjedenje Zazen je normalno stanje tijela i uma, mir, postojanost, sklad i ravnote aiskustvo nam poma e da pronadjemo istinsku ivotnu silu unutar nasJEDINSTVO UMA I TIJELAFiziolo ke posljedice zazena su fundamentalne i dalekose ne, sam polo aj obezbjedjuje savr eno stanje mi i a, uravnote ava NS, stvara harmoniju izmedju nas I univerzuma Na ivot nije samo u na em tijelu, on se prepli e sa neraskidivo sa ivotom univerzuma Nama upravljaju dva NS cerebrospinalni centralni povezan sa mo danom korom i neurovegetativni povezan sa unutra njo u centara mozga Naziva se jo autonomni jer na njega ne mo emo djelovati svjesno, a on kontroli e i aktivira na e biolo ke funkcije, koje reguli u temperaturu, osjetilnost, metabolizam, endokrine lijezde, varenje, san.Zazen djeluje na ANS ija ravnote a odredjuje tjelesno i mentalno zdravlje Ravnote a dijelova ovog sistema i regulacija donosi zdravlje ovjek mo e da nau i kako da sam uravnote i svoje tijelo zazen ini da se antagonizam izmedju simpatikusa i parasimpatikusa usmjeri tako da se krvni pritisak, disanje, varenje, spavanje, vrate u normalu Kada je ravnote a naru ena dolazi do slabosti oboljenja ovjek je zapostavio prirodno samo regulisanje tijela, svoju automatsku mudrost, podvrgavaju i ove centre svim vrstama nasilja koje naru ava njegov prirodni ritam, to je osnovni uzrok svih bolesti koje imamo danas, neuroza i kancera Umiruju i mo danu koru, zazen nam omogu ava da uspostavimo ritamSVIJESTuKOLIKO JE Na um uznemiren, prirodne funkcije na eg tijela takodjer te e poreme ajima.Kada je um smiren, tijelo mo e da djeluje spontano, a akcija koja proizilazi je laka i slobodna.Kada je um svo vrijeme zaposlen, tjelesne funkcije su poreme ene.Nije dobro biti opsjednut neprekidnim razmi ljanjem.Oni koji imaju suvi e jak ego, ne mogu iskusiti univerzalnu svijest Da bi postogao satori, ovjek mora da otpusti ego.Da bi dobio sve, mora da se otvori i ponudi sve.Univerzalna svijest je izvor intuicije.Dan je vrijeme a aktivnosti, no e je vrijeme odmora U snu, dok su tijelo i mozak manje aktivni, elije se ponovo pune energijom.Simpati ki sistem djeluje uglavnom danju, parasimpati ki no u.Mnogi ljudi ine veliku gre ku pretvaraju i se da mogu biti aktivni i danju i no u.Iscrpe se i ne mogu da povrate ravnote u nakon ega slijede bolest i smrt Ciklus aktivnosti i odmaranja je naru en Prirodno spavanje treba da se podudara sa svitanjem i sutonom Kao i spavanje i ti ina je veoma va na Budizam u i da tri oblika karme aktivnosti uti u na vrijeme i prostor tijelo, govor i misao.Danas su ljudi previ e ekspanzivniPri aju samo sa ta ke gledi ta sopstvenih rije i Iz ti ine se pomalja besmrtni duh ovjek mo e da nau i da di e sporije, ritmom od 5 6 dubokih, mirnih udisaja u min to smo prijem iviji za univerzalni ivot, to vi e na a energija raste, sve manje kalorija nam biva potrebnoUdisanje je uzimanje energije, duboko lagano izdisanje je njeno irenje u tijeluU obogenzu, Dogen pi e da e ukoliko nastojimo da postignemo satori pomo u svjesne misli, um i ego stvoriti barijeru, naspram stvarnosti i ostat emo zarobljeni unutar njihovih ograni enjaIzu avati stazu Bude zna i izu avati sopstvo, izu avati sopstvo zna i napustiti ego, tj.postati jedno sa itavim kosmosomHARAJapanci ka u istegni mi i e abdomenaU hari se sabira najve i dio energije nerava neurovegetativnog sistemaKi meno mo dani sistem i na ih 5 ula omogu avaju nam da ivimo, neurovegetativni sistem i seksualni organi nam omogu avaju da kroz nas prostruji univerzalni ivotOsim vje nog ivota univerzuma, ku a, tek za eto bi e prima karmu roditelja koji su ga za eliKroz praksu zazena, ovdje i sada, itavim na im bi em, mi postojimo u sredi tu kosmi kog sistema, to je najvi a dimenzija koju kao ljudi mo emo dosti iUm i materija u svakom ljudskom bi u nisu odbojeni ve medjuzavisniEvropski filozofi su nastojali da postignu jedinstvo uma i materije, ali na povr nom, isto intelektualnom nivou ak i ako ima jaku ki energiju, ona je slaba zbog toga to se precjenjuje ak i ako u ivotu pokleknete, ne smijete dozvoliti da vas ophrvaju strah i brige, morate se usredsrediti na ovdje i sada, a ne da uvate energiju za neko budu e vrijeme.Sve va e djelatnosti moraju da proizilaze iz ovdje i sada.Prijanjati za jednu ideju, jednu kategoriju, jedan sistem vrijednosti, je pogre no i suprotno zakonima ivota i staze Na e razmi ljanje treba da prevazilazi li nu svijest, ali se ovdje radi o razmi ljanu cijelim tijelom, ne samo mozgom ovjek samo treba da se koncentri e, da napne stranu lukaUkoliko mislimo o rezultatima, postignu u, ne emo mo i da se skoncentri emo niti da oslobodimo cjelokupnu energijuAli ako se umjesto toga trudimo, rezultati e se odmah javiti, nesvjesno i prirodnoNesvjesna praksa je bolja nego svjesna praksaNeki su ljudi imali previ e jak ego i nisu se dovoljno trudili, zatim vremenom krenu nekim drugim putem ovjek ne smije da zaboravi kako je razmi ljao na po etkuU zazenu, na a energija i um, dospijevaju u sklad sa energijom kosmosa, a ta beskona na energija upravlja i usmjerava na u energijuVe ina ljudi uvijek eli da stekne ne to, ele da imaju umjesto da buduDisanje doprinosi dugovje nostiZavr etak ta ke udisaja je ta ka najvi e ranjivosti, a na zavr etku faze izdisaja tijelo potpuno mirujeZan in um koji ostaje miran, ne prijanjaju i ni za ta, budan, pa ljiv, a ipak nevezanU zenu, kao i u tradicionalnom budou, naglasak je na ukupnom pona anjuSvi ovi gestovi ja aju u nama osje aj dostojanstva, i po tovanja, poma u i nam da stvorimo normalno stanje u sebidanas niko nije normalan, svaki ovjek je pomalo lud neuravnote en, opsjednut svojim mislimaVidjenje svijeta savremenog ovjeka je djelimi no i nepotpuno, njegov ivot nagriza sopstveni egoon misli da vidi, ali grije i Spoznaj sebe i spoznat e univerzum SokratNe smijete da sanjate va ivot morate biti potpuni u svemu to radite ovjek treba da ivi svijet svojim tijelom, ovdje i sada usredsredite se u potpunosti na svako djeloNema razloga da strahujete od bilo ega ljudi koji su upla eni misle samo o sebi, oni su egoisti ni preko svake mjereMorate da otpustite va ego tako e nestati i svi va i strahovistrah dolazi kada se opireteMorate da budete dogadjanje, a ne izdvojeni iz dogadjajaPrave tradicionalne borila ke vje tine ja aju ki, razarju egoizam i strah, uznose poklonika u sferu koja prevazilazi dualizam, razvijaju svijest koja zaboravlja na sebeOdbacivanje ega je tajna ispravnog ivljenja va no je oja ati volju i razviti snagu i vje tinu, najva nije je oja ati duh i prona i sloboduKi je uvijek kretanje pokret nedoku ivi tok ivotaenergija koju vi znate je samo njegova forma, koju on pokre eJapanski jovaki, osoba ima slab ki, cujoki njegov ki je jakOno po emu se ljudi razlikuju je na in na koji transformi u svoju vitalnu energijuKosmi ka energija se ne mijenja, njena transformacija preko na eg tijela stvara ki vitalnu energijuKi je izvor uma ako ki nije jak, ivotna sila je slaba, ako je ki jak, ivotna sila je jakaNajbolji na in da se akumulira ki je kroz disanje uz koncentraciju na izdisajNajva nije je kako koristimo svoj kiKroz pravilno disanje mo emo da izlije imo bolesti i konstantno obnavljamo svoju ivotnu energijuTako mo emo da uvamo energiju iz dana u danMoramo da pazimo da je ne tro imo uzaludno, emu e nas podu iti zazenJo jedan dodatni faktor koji uti e na tro enje ki energije je karakteristi an za savremenu civilizaciju, mentalna pobudjenost, raspr ivanje, bri nost i nesredjenost mislidanas pretjerano upotrebljavamo mozak, a trebali bi da oja amo intuiciju, instinktKada ljudi nemaju dovoljno ove vrste energije, razbole seIzdisaj je klju budoa kao i skoncentrisano ispoljavanje kijaUvijek je neophodno da se ovjek skoncentri e na jednu ta ku svu energiju i sposobnosti na jednu stvar u datom trenu, ostaju i pri tome svjesni svega ostalog, to se u okolini de avaPotpuno ste nepokretni, a ipak ste svjesni i najmanjih pokreta ljudi oko sebe, vi vidite o ima svjesnoti Koncentracija se sti e kroz trening, usredsredjenost na svaki pokretna kraju, volja, te nja, vi e nije djelatna i rezultat dolazi sam od sebe, prirodno, nesvjesnoI bez zamaranja, dok god koristite snagu volje, va eoni mozak je prenapregnut samim time vi se zamarateJedan zen koan ka e Staza je pod tvojim nogama Trening tijela, meditacija u zazenu, kultivisanje va eg uma najispravniji na in da je slijedimoako postanete previ e intelektualni, tro ite isuvi e ki energijetakodje svaka osoba ima sopstvenu stazu sopstveni kosmoscilj borila kih vje tina je o uvanje ivota u susretu sa neprijateljskim silama, zazen rje ava pitanje smrtiDok smo ivi moramo biti skoncentrisani na ivot, kada nam se primakne smrt moramo odbaciti ivot i znati kako da umremo u tome je mudrost ukoliko neko ho e da ivi mora da spozna smrt u sebiljudi koji brinu o budu nosti ili pro losti ne shvataju da brinu o iluzijiono to moramo da rije imo jeste da rastvorimo suprotnosti u nama, koje su nastale u dvjema hemisferama na eg mozga koje uti u na sve u na em ivotu u na oj porodici, dru tvenim aktivnostima, na em unutra njem ivotuNe mislim nego reagujem i to mudro ovjek mora koristiti mudrost svo vrijeme Nemojte gledati na stvari usko uvijek tra e i pravila i receptesvaka situacija zahtijeva odgovaraju u reakcijukako se skoncentrisati to je pravo pitanje stalnim SAMOPOSMATRANJEMjedino tako ovjek mo e da vidi svoje nesavr enosti sopstvene karme i stekne kontrolu nad eljama i strastima Zazen je ogledalo nas samih koje nam mo e pomo i da napredujemoZnati kako vladati sobom u tome je tajnavladajte tijelom i umom koji su jedno ovladajte ivotom i smr uNi ta ivo to je podlo no opre nom i komplementarnom dejstvu jina i janga ne mo e izbje i promjenu i smrtMora da se sabere i potpuno posveti svakom danu kao da ti je posljednji dan na zemljiNemoj uvijek da se vlada mudro, da stalno ima na umu mudjo i nikada ne popu taj u pa njiTvoja smrt se opasno primi e to nikada ne zaboravi ako ne ivi sa tim saznanjem ti ne tra i istinsku stazuNeprekidno vje baj zazen svaki danU zazenu nema naro ite tajne, naro itog ciljaAli kroz zazen e tvoj ivot zasigurno krenuti nabolje, procvjetati, postati savr enijigjoodo istinski put, nakon nekoliko godina e sasvim prirodno po eti da praktikuje svim tijelom i du om bez napora i voljeEGO NI E JA, posesivno i ograni eno koje mora biti uni teno po to se satoji iz iluzija dok svi nastoje da ga tretiraju kao ne to stabilno, na ta se mo e pouzdati kao na stolicusvaka akcija tijela, svaki gest mora biti u skladu sa su tinom pravog zazenatvoji postupci i pona anje moraju prirodno da prate kosmi ki predak, automatski i nesvjesnoKo god uspije ostvariti istinsku pa nju samadi, stekao je uslove da postane vodja, osoba velikih mo i i sveobuhvatnog pogleda na ivot i smrtsvi po etnici zapadaju u stanje pospanosti i uznemirenosti a razlog je to se u toku vje be njihva svijest i zazen razilaze, oni se opiru svom zazenuzazen se ne mo e vje bati svjesno kao ne to to elimoponekad kad budete meditirali, mnogi demoni e pro i kroz va u glavu i naru iti va zazenne mo emo preko no i da vidimo i osjetimo dobrotu osoba sa kojima ivimo, moramo uvijek da uvamo nadu ne smijemo nikada je ugasiti ni u periodu sre e ni nevolja tako ete biti jedan od onih koji je istinski odgovoran za svoju stazuKorjen, izvor ivota i smrti se nalazi u nama samima The Zen Way to Martial Arts is a phenomenal work It explained how martial arts were not about competition, but a way of life, the journey to self mastery It emphasized the importance of breathing, meditation, living being in the present moment, and letting go of attachments It articulated doing things wholeheartedly, as if it were the last moment of your life It explained how the dojo was the place of enlightenment,meditation, and learning It intimated how the ideogram bu used in words such as bushido, budo, bujutsu, etc., meant to sheath stop the sword and to cease combat So these words don t actually means arts or ways of war, but ways of peace or restoring it It explained how the samurais were not to be just warriors, but they had to study Buddhism, Taoism, Confusion, literature, etc., to be well rounded and proficient in virtue Reading this work was like sitting with Master Deshimaru and absorbing his wisdom It is truly a guide and reminder on how one should live their life that I will continually pick up to remind myself. All I got from this book is breathing This book has many layers which can not only be applied to martial arts practice but to wider contexts also The type of book to re read and gain deeper understandings as you grow and shift with life s journey. Boken inneh ller b de ber ttelser och intervjuer De f rsta tre delarna av boken tyckte jag om De k ndes mer p tagliga med r d och f rklaringar genom b de f rfattarens egna ord och ber ttelser om samurajer i forna japan 3 4 stj rnor.De tv sista delarna inneh ll dock f r mycket mystisism och samurajromantik f r min del Ber ttelser om m stare som kan d da m ss med sin blick, rop som terupplivar d ende genom att kanalisera kosmisk energi, blinda samurajer som ingen kan r osv, osv Det r l sryckta, f r h rt dragna, exempel som inte b r n got eget budskap utan mest verkar syfta till att st rka tron hos de redan troende 1 2 stj rnor. A classic tome on the deeper philosophical aspects of traditional martial arts. Plagued by what I can only suspect are issues in its translation, but a worthwhile read. {READ DOWNLOAD} à The Zen Way to Martial Arts: A Japanese Master Reveals the Secrets of the Samurai ⚣ At Last A Book On The Martial Arts From A True Zen Master Taisen Deshimaru Was Born In Japan Of An Old Samurai Family, And He Recieved From The Great Master Kodo Sawaki The Transmission Of Mind To Mind When Sawaki Died In , Deshimaru Roshi Went To France And Taught As A Missionary General Of The Sato Zen School Until His Death In In Europe He Learned How To Make Oriental Concepts Understandable To The Western Mind One Of The Results Of That Experience Was This Book A Series Of Lessons, Question And Answer Sessions, And Koans Riddles Or Anecdotes That Point Out General Principles That Provide Practical Wisdom For All Students Of The Martial Arts Kendo, Aikido, Iai Do, Jodo, Or Archery As Well As For The General Reader Interested In Zen I try to always have one buddhist book going at all times, as the daily reading helps me with my practice The Zen Way to the Martial Arts was a wonderful daily practice supplement for me in the fall of 2012 I still think of some of its contents each time I sit to meditate today Highly recommend this book as a peaceful guide to living your life like a warrior think focus, discipline, etc And non buddhist practitioners would get something out of it, too Talks a great deal about internal mastery, and that of course can help us all achieve and do better and live happier.