தமிழக வரலாற்றில்

❰Epub❯ ❧ தமிழக வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril Kalappirar Kaalam Author T.K.Ravindran – Tyrakel.de தமிழக வரலாற்றில் மூவேந்தர்களுக்கு உள்ள இடத்தினைப் போன்றே களப்பிரர் என்பதமிழக வரலாற்றில் மூவேந்தர்களுக்கு உள்ள இடத்தினைப் போன்றே களப்பிரர் என்பாருக்கும் இடமுண்டு தமிழகத்தின் இருண்ட காலம் களப்பிரர்களின் காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது களப்பிரர் தென்னிந்தியாவை ஆண்ட அரசர்கள் களப்பாளர் என்றும் இவர்களை வரலாற்றாளர்கள் குறிப்பிடப் படுவதுண்டு தமிழகத்தை ஏறக்குறைய கிபி 300 கிபி 600 காலப்பகுதியில் ஆண்டார்கள் என்றும் அறியப்படுகிறது இவர்கள் காலத்தில் சமண சமயம் பெளத்த சமயம் தமிழகத்தில் சிறப்புற்று இருந்தது இவர்கள் பாலி மொழியை ஆதரித்ததாகவே தெர?.

?கிறது எனினும் தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும் வளர்ந்தது இவர்களது ஆட்சிக்காலமும் இவர்களது கால தமிழ்ப் படைப்புகளும் பின்னர் வந்த சைவ அல்லது இந்து சமயத்தவர்களால் இருட்டடிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளது களப்பிரர்கள் எங்கிருந்து வந்தனர்? இவர்களின் மூலம் என்ன? தமிழகத்தில் இவர்கள் வலிமைபெற்றதற்கான பின்னணிகள் தமிழகத்தினுள் படையெடுத்த காலம் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் தோற்கடித்த மன்னர்கள் யார்? எவர்? என அத்தனை விவரங்களையும் கிடைக்கப்பெற்ற சான்றுகளின் அடிப்படையில் இந்நூலில் தந்துள?.

தமிழக pdf வரலாற்றில் free களப்பிரர் pdf காலம் epub thamizhaga free varalatril pdf kalappirar pdf kaalam mobile தமிழக வரலாற்றில் mobile களப்பிரர் காலம் pdf களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril epub வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் epub வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril free தமிழக வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril Kalappirar Kaalam PDF?கிறது எனினும் தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும் வளர்ந்தது இவர்களது ஆட்சிக்காலமும் இவர்களது கால தமிழ்ப் படைப்புகளும் பின்னர் வந்த சைவ அல்லது இந்து சமயத்தவர்களால் இருட்டடிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளது களப்பிரர்கள் எங்கிருந்து வந்தனர்? இவர்களின் மூலம் என்ன? தமிழகத்தில் இவர்கள் வலிமைபெற்றதற்கான பின்னணிகள் தமிழகத்தினுள் படையெடுத்த காலம் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் தோற்கடித்த மன்னர்கள் யார்? எவர்? என அத்தனை விவரங்களையும் கிடைக்கப்பெற்ற சான்றுகளின் அடிப்படையில் இந்நூலில் தந்துள?.

2 thoughts on “தமிழக வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril Kalappirar Kaalam

  1. Ekanth Ekanth says:

    தமிழக வரலாற்றில் தமிழக pdf, வரலாற்றில் free, களப்பிரர் pdf, காலம் epub, thamizhaga free, varalatril pdf, kalappirar pdf, kaalam mobile, தமிழக வரலாற்றில் mobile, களப்பிரர் காலம் pdf, களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril epub, வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் epub, வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril free, தமிழக வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril Kalappirar Kaalam PDFஎளிமையாக எழுதப்பட்ட வரலாற்றுப்பதிவு


  2. Kamesh Kumar N Kamesh Kumar N says:

    தமிழக வரலாற்றில் தமிழக pdf, வரலாற்றில் free, களப்பிரர் pdf, காலம் epub, thamizhaga free, varalatril pdf, kalappirar pdf, kaalam mobile, தமிழக வரலாற்றில் mobile, களப்பிரர் காலம் pdf, களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril epub, வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் epub, வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril free, தமிழக வரலாற்றில் களப்பிரர் காலம் Thamizhaga Varalatril Kalappirar Kaalam PDFThe time period between 200 CE to 550 CE in the history of Tamil Nadu is darkened as there is not much of historical information to validate Author has done a good job of getting the available information during this period called as Kalabhra period and bringing out the most probable facts during this historical period Various dynasties arts and culture of Kalabhra period has also been dealt with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *