`DOWNLOAD E-PUB ↜ Kosingas - Red Zmaja ☂ PDF eBook or Kindle ePUB free

zanimljivo to se kona no neko setio da ovako ne to napi e, dosta smo kopirali tu e ideja je fantasti na, istra ivanje koje stoji iza kosingasa je za svaku pohvalu, alimeni postoji ali stil pisanja, nerazra enost tema i generalni ose aj da je ovo bio jako naivan poduhvat nije dovoljno imati divnu, jedinstvenu ideju da je vi e vremena i truda ulo eno, smatram da bi ovo bila vrhunska trilogija fantastike, ovako to ne mogu da ka em i ao mi je, jer je potencijal neverovatan, mo da bi kosingas mogao da se meri sa tolkinom i ekipom Zapravo sam bila iznena ena time sa kakvim sam zadovoljstvom i lako om pro itala ovu knjigu Ose ala sam se kao dete koje tr i ku i posle kole kako bi zaronilo nos u svoju omiljenu knjigu bila sam takvo dete, a i dalje sam Ukoliko imate na umu da je ovo roman fantastike a ne istorijsko tivo, i ukoliko ste radoznali o srpskom tr i tu fantastike, ova knjiga je za vas Mislim da je pore enje sa Gospodarom prstenova malo preambiciozno ova knjiga, mada ima pretenzije na to, jednostavno nije epska u onom smislu u kom je to Gospodar, ali ona to nadokna uje ose ajem koherentnog univerzuma koji autor posti e detaljnim opisima srpske divljine kroz koju glavni likovi putuju Ja sam, zapravo, ovu knjigu odlu ila da pro itam kada sam saznala da je autor planinar koji je godinama obilazio Srbiju i prikupljao materijal za nju, kako od lokalaca koje je upoznavao usput, tako i iz druge literature Kako sam i sama planinar, nisam mogla da odolim isku enju da pro itam delo koje objedinjuje moje dve velike ljubavi planinarenje i fantastiku Gotovo da ne postoji mesto na kome se Gavrilo obreo, a da i sama nisam bila tamo Mo da me to ini malo pristrasnom, ali cenim da ova knjiga ipak zaslu uje jake 3,5, ako ne i svoje 4 zvezdice. Moje omiljeno delo doma e epske fantastike Zbog ega je tako, saznajte ovde Samo da je manje forsirao narodne obi aje, da su nailazili prirodno, zato to pri a vodi do njih, a ne zato to eli da ih poka eRazumem da je mnogim posve enim itaocima ovo bila prva doma a fantastika, i za to im ostaje omiljena Zabavna je, brzo se ita, ima emu da te nau i i ume da raspiri ma tu Dok nisam po ela da shvatam da e se uvek izvu i ak i sporedni likovi, strepela sam tokom okr aja Dopada mi se to kosingas nije neopravdano progresivan, ve postupa kao ovek svog vremena, iako je video ire on mnogih.Dobra je knjiga Nije fenomenalna, nije moja, ali jeste u fandomu voljena sa razlogom. 3 Iskreno bih volela da dam ovoj knjizi pet zvezdica i da kazem da mi je jedna od boljih knjiga koje sam pro itala, me utim bilo je dosta stvari koje su mi smetale Ne u ulaziti sad u svaku, jer bi se ovo oduzilo, a i ne bih elela da ispadne da pljujem knjigu jer mi se delom i svidela.Najve i plus u svemu ovome je ubacivanje i opisivanje starih obi aja, kao i mitologije Jako mi je drago sto sam mogla malo vise saznati o tome i stvarno se vidi ogroman trud koji je pisac ulo io u ovu knjigu Svi a mi se sto je na ovakav na in zivot predaka predstavljen i priblizen citaocima Mozda ak i najzanimljiviji deo ove knjige mi je bio sukob starih obi aja i verovanja sa hri anstvom, kako je narod prihvatio takve promene i sta se to desilo sa starim bogovima.Iako mi se svideo taj deo, s druge strane mislim da ih je mozda previ e natrpano za jednu knjigu Putuju i od sela do sela Marko i Gavrilo nailaze na razne neke nazadne obi aje, i taj deo mi postaje previ e repetativan Ve sam nakon dva sela mogla o ekivati slicne doga aje u slede em Imam ose aj kao da su na silu nagurani, samo da bi ih bilo sto vi e Repetativnost sam zapazila i u odnosu Marka i Gavrila, posebno u njihovom jutarnjem ritualu kada Marko mamuran ne mo e da se probudi ili u tome da je Marko sklon i u i pi u Prvi put je bilo smesno, ajde mozda i drugi, ali ve etvrti, peti, esti mi je dosadilo Kako i u tim sitnijim stvarima, tako i u celoj radnji, knjiga je poprili no predvidljiva.Gavrilo i Marko su dobro o misljeni i razra eni likovi, pogotovu Gavrilo koji mi je do kraja knjige ba prirastao srcu Jedina zamerka mi je bila Markovo razma eno pona anje, ali to sam u po etku zanemarivala, razmisljajuci kako je ipak mlad, tek treba da se razvije kao li nost, ali onda sam saznala da on ima 50 godina Jednostavno nisam mogla da povezem njegovo ponasanje razma enog deri ta sa odraslim covekom od 50 godina On se razvija i sazreva u toku knjige, ali su mi takve promene pomalo neobi ne za jednu odraslu i formiranu li nost.Ovo je mo da jedna manja zamerka, ali ne mogu da je ne pomenem, a to je da mi je u asno falila mapa Ako ve knjiga ima 5 6 listova u boji, sa ilustracijama likova i stvorenja, sto je stvarno lep dodatak na koji sam se vi e puta vracala i detaljno prou avala, mislim da je mogla imati i mapu.Mo da ne mogu da se slozim sa komentarima da je ovo doma i Gospodar prstenova, ipak Kosingas Red Zmaja ima svoju neku vrednost i veoma mi je drago sto sam ga kona no pro itala Uprkos svim mojim zamerkama, ja sam nastavak kupila i iskreno jedva ekam da se vratim pustolovinama Marka i Gavrila. Monah Gavrilo, kosingas, na put vodi Marka Kraljevi a, ratnika iz proro anstva, koji ora da postane kosingas i postara se za to da do e doba vatre, koje e ozna iti kraj Ada, a ne da Ad prelije i napadne Srbiju Napad ada na srpsku zemlju planiran je okvirno u isto vreme kao i napad Osmanlija Da do toga ne bi do lo, Marko mora da na e kamenu knjigu su aja i pro ita ta su mu prorekle na ro enju.Marko i Gavrilo se, na svom putu otkrivanja gde se nalazi ova knjiga, susre u sa raznim ljudima i neljudima dobrim i lo im kao i starim srpskim obi ajima i sti u sliku o borbi izme u stare i nove vere starih bogova i novog boga i svetaca u narodu Marko na ovom putu treba da na e oru je koje ga eka proteklih deset hiljada godina, kako bi uop te imao bilo kakve anse da se bori protiv neljudi na svom putu ka kamenoj knjizi.Kosingas je tipi no delo epske fantastike, ba onakvo kakvo sam o ekivala da bude Nema tu mnogo mesta za faktor iznena enja kod mene jer je ovo anr na koji sam navikla i koji sam toliko puta itala, a zahvaljuju i dozi znanja o slovenskoj mitologiji koju imam, okvirno sam znala ta mogu da o ekujem od bi a koja im se na u na putu.Narativ u ovoj pri i je veoma dobar, kao i dijalozi i veoma cenim kori enje re nika kao dodatne literature, kako bi se na in govora prilagodio vremenu u kojem je radnja sme tena. Nadala sam se da e knjiga biti bolja, ali ba mi nije legla.Imam utisak da bi bilo mnogo bolje da je napisana u desetercu, a ne kao roman Autoru svaka ast na o iglednom trudu koji je ulo io u istra ivanje mitologije, jezika i obi aja u periodu pre Kosovskog boja i njihovo adaptiranje za dana nje itaoce.Me utim, na in na koji su obi aji i verovanja predstavljeni je meni bio suvoparan putopis ukr ten sa enciklopedijom Mo da je u tome i bila poenta, knjiga je predstavljena kao mohahov zapis doga aja koje je do iveo.Na alost, to je za sobom vodilo pomalo klini ke opise i likove kojima je falilo du e doga aje koji su bili tu da predstave udovi ta i njihove osobine, a ne da stave moralne dileme pred na e junake kao i to to je glavni zaplet usporen do neprepoznatljivosti.I jo , kao italac drugih dela iz anra epske fantastike, navikla sam se na mnogo bolje opise borbe ovde se borba potencira, ali su opisi naivni.Svima, i onima kojima se knjiga svidela, i onima kojima nije, preporu ujem knjige Vir svetova, Bajka nad bajkama Senka u tami od doma ih autora, kao i knjigu Vukodav P.S U serijalu Saga o Ve cu, autor Andrzej Sapkowski odli no je odabrao formu u prve dve knjige nalaze se epizode u kojima opisuje svet prate i glavnog junaka, a glavni zaplet po inje tek od 3 knjige serijala. Prvo to italac primeti jeste izuzetan trud koji stoji iza ove knjige istra ivanje tradicije i pro losti, kako po knjigama, tako, verovatno, i iz li nog iskustva ne mogu da se otmem utisku da je autor lutao zaba enim krajevima i obavio brojne razgovore sa raznim babama upu enim u onostrano , to roman pretvara u pravu riznicu nama danas udnovatih, ali istovremeno i bliskih obi aja, kazivanja, verovanja, mitskih stvorenja Sve navedeno, objedinjeno u jednu pri u s jasno definisanim u esnicima, te ciljevima i zadacima koje te e da ispune, stvara zanimljivu i pitku pseudoistoriju Srbije iz jednog maglom obavijenog perioda na e pro losti, koju autor, s jedne strane, rasvetljava mitskom potkom, a s druge strane, dodatno zamagljuje elementima fantastike.Tranzicija i sazrevanje Kraljevi a, koje se de ava uporedo s do ivljenom avanturom, te sve tenik vitez koji, uprkos svojim plemenitim ciljevima i stavovima zakora uje u pikarsko, ine ih zanimljivom i uverljivom kombinacijom mitskog junaka i oveka od krvi i mesa.Uprkos zamerkama koje se mogu prona i, a koje ne kvare sveukupan utisak prilikom itanja me anje glasova sveznaju eg autora i naratora, doga aji koji su uneti u pri u vi e da bi poslu ili kao osnova za pojavljivanje jo jednog bi a ili segmenta tradicije, neravnomerna upotreba arhai nih izraza , roman je izuzetan doprinos korpusu epske fantastike, i srpske fantastike uop te.O ekujem da e nastavci biti jo zanimljiviji i ma tovitiji. `DOWNLOAD E-PUB ↡ Kosingas - Red Zmaja ↡ Knjiga Koja Slobodno Mo E Da Se Nazove Srpskom Verzijom Gospodara Prstenova Monah Gavrilo, Odnosno Kosingas, Vitez Reda Zmaja, Upoznaje Marka Kraljevi A I Sa Njim Kre E U Pohod Po Srbiji Prvi Zadatak Im Je Da Savladaju A Daju Na Jezeru Lutaju Eg Ostrva I Tako Osvoje Kasnije Toliko Uven Markov Buzdovan Dvojica Junaka Nailaze Na Sela U Kojima Se Praktikuju Obi Aji Koji Esto Nisu Ni Najmanje Lepi Niti Humani, Susre U Se Sa Razli Itim Mitolo Kim Bi Ima, Od Kojih Ve Ina Nije Bezazlena, Ali Sti U I Sjajne Neobi Ne Prijatelje Dru Enje Koje Za Cilj Izme U Ostalog Ima I To Da Neustra Ivi Gavrilo Pripremi Marka Da Postane Kosingas Prava Avantura Sa Mitskim Prizvukom Koja Nas Goni Da Sve Br E Okre Emo Njene Stranice, A Tako E U Ivamo I U Sjajnim Ilustracijama Iz Gavrilove Bele Nice Itaju I Ovu Neobi Nu Knjigu Otkrivamo Mnogo Toga O Pro Losti Srpskog Naroda, Ali I O Slovenskim Bo Anstvima, O Tome Kako Je Hri Anstvo Prodiralo Na Ove Prostore I Sa Kakvim Se Verovanjima Sudaralo Srpska Mitologija U Malom U Kojoj Mogu Da U Ivaju Svi Od Sedam Do Godina